Funds

קרן ההצלה של ילדי ישראל – מאות משפחות במצוקה נעזרים מידי חודש בחודשו בתמיכת הישיבה על ידי חלוקת תלושי מזון והמחאות לצרכים שונים

קרן לימי השובבים – בתרומתך לקרן זו תהיה שותף בתיקונים ובפדיון פ”ד תעניות (36 X 36)

קרן ימים נוראים – בתרומתך לקרן זו נעשית שותף לתפילות ולסגולות המתקימות בימים אלו

קרן אלמנות ויתומים – בתרומתך לקרן זו תקח חלק באחזקת אלמנות ויתומים לאורך כל השנה (180X12)

בתרומה קבועה שתקח על עצמך תהיה חלק מהקמת כולל ערב נוסף לאברכים יראי שמים שילמדו את תורתו של ר’ שמעון בר יוחאי

בתרומה קבועה של 180 ₪ שתקח על עצמך תהיה שותף לפתיחת שיעור קבוע ללימוד תורת הנסתר