40 יום בכותל המערבי

40 יום בכותל המערבי

הסגולה:

ארבעים יום הינו מונח של יחידת זמן המוכר ומקובל ביהדות. פעמים רבות אנו שומעים על אנשים שלקחו על עצמם משימות רוחניות שונות לארבעים יום, ולא בכדי. לארבעים יום ישנה חשיבות מיוחדת, המנהגים והסגולות הנוהגים לאורך פרק זמן זה נגזרים מחשיבות זו.

המקור לסגולה:

בעליות משה להר נאמר (שמות כד, יח). "ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים". (שמות לד, כח). "בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים לוחות הברית אשר כרת ה' עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי". (דברים ט, ט).

אליהו הנביא לא אכל ארבעים יום, כנאמר (מלכים א יט,ח.) "ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלוקים חרב".

שיעורו של מקוה הוא ארבעים סאה, דבר זה נלמד במס' עירובין (ד:) שנאמר (ויקרא טו, טז) "ורחץ את כל בשרו", דורשים! מים שכל גופו עולה בהן. וכמה הן? אמה על אמה ברום שלש אמות, ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה. כשנחלק ארבעים סאה ללוגין נקבל תתק"ס.

בספר משנת חסידים לרבי עמנואל חי ריקי מובא אם ישב ארבעים יום בלי שיחה בטלה, ישיג בלי ספק להשגת רוח הקודש

תפילה ליד שריד מקדשנו ארבעים יום:

רבים נוהגים, שכאשר חפצים שתתמלא בקשתם, שופכים את צקון לבם להקב"ה, ליד שריד מקדשנו הכותל המערבי משך ארבעים יום.

מפורסם הוא שהרה"ק ר' שלמה מזעווהיל שלח אישה להתפלל ארבעים יום ליד הכותל, היא לא יכלה לעשות זאת, והוא עשה זאת במקומה ואכן היא נושעה.

אפשר  לתלות את הדברים בדברי המדרש (פר' ואתחנן): מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן: יש תפילה שנענית לארבעים יום. ממי את למד? ממשה, דכתיב "ואתנפל לפני ה' מ' יום" וגו' ויש תפילה שנעשית לכ' יום ממי את למד מדניאל וכו

קחו עכשיו חלק בישיבה הקדושה ומסרו את שמותכם לתפילה המסוגלת