תפילות על החולים

"על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו"
מעמד תפילה נורא ואמירת פיטום הקטורת להגנה מפני המגיפה המשתוללת בעולם

תיקון מיוחד שנאמר על ידי גדולי המקובלים
וכן אמירת פיטום הקטורת עם מנין תלמידי חכמים שידועה כסגולה להנצל מהמגיפה
סגולת פטום הקטורת:

בזוהר הקדוש (ויקהל דף רי"ח ע"ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו: אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא וכו'.

וזו לשון הרב סגולות ישראל:

א. מבטלת מגפה וחלאים רעים.

ב. ינצל משעבוד מלכויות.

ג. הברכה מצויה במעשה ידיו.

ד. ינצל מדינה של גיהנום.

ה. מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא.

ו. מבטלת הכישופים

ז. מבטלת הרהורים רעים.

ח. נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא.

ט. מסלק הדינים מעליו.

י. ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

יא. מסוגלת לעושר.

לאור כל זאת יקיימו
גדולי המקובלים שליט"א מעמד תפילה מיוחד  באמירת "פיטום הקטורת" המסוגל לעצירת כל פגע וחולאים רעים, ואח"כ יעתירו ויתפללו על כל השמות שנעביר להם בס"דהקליקו כאן והעבירו את שמכם לתפילה