אודות

הנגלה על הנסתר

ישיבת שער השמים נוסדה בירושלים שבין החומות זה למעלה מ 114 שנה, עצם המציאות של ישיבה לחכמת הנסתר היוותה אז פריצת דרך נועזת עד מאד, שכן היה מקובל בכל הדורות שתורה זו איננה נלמדת בפהרסיא ורק עברה מרב לתלמיד ונמסרה אך ורק לבני עלייה מועטים שבדור, ורק מי שנמצא ע"י רבותיו כחכם והגון לכך בא בסוד קל ומעט מזעיר, בכל תפוצות ישראל היו חבורות קדש בעיקר ע"י צדיקים נסתרים שעסקו בתורה נסתרת זו בדחילו ורחימו, וכשזרחה שמשו של הבעש"ט הקדוש במערב ואורו של האור החיים הקדוש במזרח והחלו להפיץ מעיינות הסוד חוצה, הבעש"ט ותלמידיו והאור החיים בחבורתא קדישתא בישיבות ב"פז" שבמרוקו ואח"כ בעיקר בישיבת "בית אל" בעיה"ק י-ם העתיקה, והם בעצם היוו את חוד החנית של הפריצה הגדולה שכבשה את העולם כולו שהפך למדורת אש גדולה סביב עומק ונסתרות התורה שהפכו לשפת תלמידי החכמים והצדיקים כבשורת הלימוד, אולם עדיין היה עיקר הלימוד בזה בסתר המדרגה על אף ריבוי עוסקיה, אולם ישיבה במלוא מובן של המושג "ישיבה" בתורת הקבלה עדיין לא עלתה על לב איש. עד שמן שמיא זיכו את המיוחדים בדורם בעיה"ק ירושת"ו ה"ה המקובלים הקדושים הצדיקים והגאונים רבי חיים יהודא לייב אויערבאך אבי מרן הגרש"ז זצ"ל והגה"צ רבי שמעון לידר זצקללה"ה – שע"י גילוי מיוחד מן שמיא שזכו להזדמן לפונדק אחד ע"י חלום מופלא נורא הוד שחלמו שניהם בשעה אחת בלילה אחד כשבמחזה החזיון נגלו אליהם רשב"י והאר"י הק' וציוום שהגיע העת והזמן להפיץ מעיינות תורת הח'ן ]חכמת הנסתר[ בראש חוצות ע"י העמדת ישיבה גדולה לאלוקים שבה יימסרו שיעורים תמידים כסדרם בתורת הח'ן "ובגין דא יפקון מן גלותא" כידוע בזוה"ק… – ואף הראו לשניהם מקום מסויים בשעה מסויימת קדימת השחר שם יפגשו איש את רעהו ובכוחות משותפים יחדיו יצליחו בשליחותם הקדושה הלזו, ואכן נפגשו הני תרי צנתרי דדהבי והקימו יחדיו את בית ה' המתנוסס עד היום לתפארה בתוככי עיה"ק ירושת"ו ה"ה ישיבת "שער השמים"
אשר כאמור נוסדה ע"י הגה"צ המקובל ה"ר חיים יהודא לייב אויערבאך זצ"ל ועמו הגה"צ המקובל ה"ר שמעון לידר זצ"ל ואף בשלבי הקמתה כבר קבלה את עדודם הנמרץ והנלהב חוצה את כל גווני הקשת בהסכמתם של גדולי הדור כולו כרבי יצחק אלחנן ספקטור וכרבי חיים הלוי סאלאוויצ'יק וגדולי ומאורי החסידות אשר הזדרזו וכתבו מכתבים למען הישיבה הקדושה בהם הדגישו את גודל השעה והעת עת דודים לייסד ישיבה לתורת הסוד שכאמור שעד אז לא עלה על דעת איש בכך, ואשר בכך אף תתקרב עת גאולתנו ופדות נפשינו ע"י משיח צדקינו שיבא לגאלינו במהרה בימינו אכיה"ר.
ישיבת שער השמים מהווה היום כבעבר מגדלור עצום לתורת הקבלה אשר מכל קצוות העולם באים להשתלם בתורה זו ע"י שמיעת שיעורים מחכמי ורבני הישיבה הנחשבים כיום לגדולי מקבלי ומוסרי תורה זו, וכידוע ב"ה הרבה ישיבות לקבלה התפתחו במקומות שונים בעולם – בארץ ישראל, באירופה וביבשת אמריקה שבכל המקומות הללו מכהנים כמגידי שיעורים וראשי ישיבות בוגרי ותלמידי ישיבת שער השמים, ישיבת שער השמים מאכלסת בתוכה עשרות רבות של תלמידי חכמים אשר השליכו מעל גיוום את עול החשבונות הרבים של ענייני העוה"ז ועיקר עיסוקם יומם ולילה הוא בתורה ובעיקר בתורת הח'ן, כשבתבונתם הרבה יודעים כיום לשלב ולהשלים בין שלל השיטות שהתפתחו סביב תורת האר"י הקדוש מצד אחד, והרמ"ק ]רבי משה קורדבירו[ מצד שני, אם זה קבלת הגר"א וגוריו ה"ה הלשם הרש"ש וכו' וכו' כל גדולי המקובלים בדורות האחרונים, כשמעל הכל מתקיימת תפילת תיקון חצות ואח"כ לימוד הנגלה והזוהר עד לאור בוקר, ותפילת שחרית בכוונות ואף תפילת המנחה מתקיימת בהיכל הישיבה ע"י קבוצת עילית של מקובלים רמי מעלה אשר מתעטרים בתפילין של בעל ה'שמושא רבא' ומתפללים תפילות נעלות ונשגבות עפ"י סידור הרש"ש. וזאת בנוסף על עשרות תיקוני נפש ולחשים מיוחדים עפ"י כוונות טמירין וגניזין בפדיון נפש הארוך לרש"ש עם ק"ס מטבעות במעמד י' אשר מיד עם סיומו מחולק מזון ב' סעודות ע"י הנפדה עצמו, וכן התרת קללות , לחש לעין הרע, הטבת חלום, תיקון אלמנה ]הנערך לאלמנה הנשאת[ כל אלו עפ"י צירופים שונים המיוסדים על אדני יסודות איתני הח'ן אשר רבים וטובים מתדפקים על דלתי הישיבה להוושע בישועות ברוח' ובגש' ואף רואים ניסים נפלאות ישועות ונחמות באופן הפלאי ביותר והרבה מגדולי ישראל ורבנים ידועים שולחים למקום זה לכל הצריך ישועה וביניהם הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל אשר שלח חולים ושאר הצריכים לישועה לערוך פדיון נפש ובהשימם דגש דייקא ל'שער השמים'. כאמור ישיבת שער השמים מאכלסת בתוכה מסלתה ושמנה של יודעי ולומדי תורת החן' בקדושה בטהרה אשר הנהלת הישיבה אחראית על פרנסתם וכלכלתם ומשפחותיהם, דבר אשר מוסיף נדבך לזכויות הרבות של כל הזוכה לתמוך ולהיות שותף באחזקת מקום קדוש זה, ואף כאמור מקיים בזאת בנוסף על מצוות אחזקת תורה גם פרנסת תלמידי חכמים אשר מצוות הצדקה כפולה ומכופלת בטהרתה, ובפרט בימי השובבי"ם ת"ת אשר בהם מקובלי חכמי ורבני הישיבה מעתירים רבות מתוך צום עינוי תפילה וזעקה לישועתם של עם ישראל בכלל ועל תורמי הישיבה בפרט מתוך כוונות מיוחדות כפי שמפורט בדפים הסמוכים, ובטוח שכל מי שיזכה להיות שותף להם ע"י תרומה שתעזור ותסייע לחכמים ומקובלים אלו לעמוד על משמרתם, בוודאי ובוודאי יזכו לשפע ברכה והצלחה וישועות גדולות ונצורות